MAINページ 初心者コース 初級中国語 中級中国語 上級中国語 ビジネス中国語 中国語検定

初心者コース

中国語入門


中国語のピンイン


中国語の発音


中国語の「四声」


中国語簡単な挨拶


     中国語音節表

a、o、eで始まる韻母
a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

声母なし

a o e ai ei ao ou an en ang eng
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng
p pa po pai pei pao pou pan pen pang peng
m ma mo me mai mei mao mou man men mang meng
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan den dang deng dong
t ta te tai tao tou tan tang teng tong
n na ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong
l la le lai lei lao lou lan lang leng long
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong
k ka ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong
h ha he hai hei hao hou han hen hang heng hong
j
q
x
zh zha zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong
ch cha che chai chao chou chan chen chang cheng chong
sh sha she shai shei shao shou shan shen shang sheng
r re rao rou ran ren rang reng rong
z za ze zai zei zao zou zan zen zang zeng zong
c ca ce cai cao cou can cen cang ceng cong
s sa se sai sao sou san sen sang seng song
uで始まる韻母
u ua uo uai uei-ui uan uen-un uang ueng
声母なし wu wa wo wai wei wan wen wang weng
b bu
p pu
m mu
f fu
d du duo dui duan dun
t tu tuo tui tuan tun
n nu nuo nuan
l lu luo luan lun
g gu gua guo guai gui guan gun guang
k ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang
h hu hua huo huai hui huan hun huang
j
q
x
zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang
ch chu chuo chuai chui chuan chun chuang
sh shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang
r ru rua ruo rui ruan run
z zu zuo zui zuan zun
c cu cuo cui cuan cun
s su suo sui suan sun
iで始まる韻母
i ia ie iao iou-iu ian in iang ing iong
声母なし yi ya ye yao you yan yin yang ying yong
b bi bie biao bian bin bing
p pi pie piao pian pin ping
m mi mie miao miu mian min ming
f
d di die diao diu dian ding
t ti tie tiao tian ting
n ni nie niao niu nian nin niang ning
l li lia lie liao liu lian lin liang ling
g
k
h
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong
zh zhi
ch chi
sh shi
r ri
z zi
c ci
s si

 

üで始まる韻母
ü üe üan ün
声母なし yu yue yuan yun
b
p
m
f
d
t
n nüe
l lüe
g
k
h
j ju jue juan jun
q qu que quan qun
x xu xue xuan xun
zh
ch
sh
r
z
c
s

韻母
中国語の音韻学で、一音節中の頭子音を除いた残りの部分をいう。「黄」(huang)の
"uang"など。

声母
中国語の音韻学で、一つの音節における頭子音をいう。「黄」(hunag)の
"h"など。頭子音がない音節もある。